0278 Dundasite, Crocoite, Adelaide Mine

Botryoidal Dundasite with minor Crocoite from the Adelaide Mine, Dundas, Tasmania, Australia.

click to view full size image …