1738 Diamond, Argyle Diamond Mine (Argyle AK1 pipe)

Diamond from the Argyle Diamond Mine (Argyle AK1 pipe), Lake Argyle Area, Western Australia. 5mm.

click to view full size image …