2584 Mountkeithite, Mount Keith, Western Australia

Mountkeithite | Type Locality | MKD5 nickel deposit, Mount Keith, Wiluna Shire, Western Australia, Australia | FOV 10mm | No. 2584