2215 Thorite (Var: Thorogummite), Zircon (Var: Cyrtolite), Fergusonite-(Y), Mukinbudin Feldspar Quarries, Western Australia

yellow Thorite (Var: Thorogummite), Zircon (Var: Cyrtolite), lustrous Fergusonite-(Y) | Mukinbudin Feldspar Quarries, Mukinbudin, Western Australia. 65x50x20mm