3177 Gedrite, Skisshyttan, Sweden

3177 Black radiating Gedrite | Skisshyttan, Smedjebacken, Dalarna County, Sweden. FOV 25mm.