3443 Gageite, Pennsylvania Mine, Sugarloaf Mountain, California, USA

Gageite – Pennsylvania Mine, Sugarloaf Mountain, Black Wonder Mining District, Santa Clara Co., California, USA. Specimen measures 33x20x10mm.