3721 Hewettite on Creedite and Fluorite, Qinglong Mine (Dachang Mine), China

Hewettite (red) on Creedite from the Qinglong Mine, Dachang Sb ore field, Qinglong County, Qianxinan, Guizhou, China. FOV 20mm.