0596 Topaz, Mount Cameron

Topaz crystal from Mount Cameron area, NE Tasmania, Australia.

click to view full size image …