2407 Gatehouseite (TL), Iron Monarch Open Cut, Iron Knob, South Australia

2407 Gatehouseite (TL), Iron Monarch Open Cut, Iron Knob, South Australia. FOV 5mm.